การตรวจวิเคราะห์

ห้องปฏิบัติการทดสอบ

   ห้องปฏิบัติการ บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขทะเบียน ว-003 และได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) และจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ (บร.) ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้
 – อากาศ (บรรยากาศ, พื้นที่ทำงาน, ปล่องระบาย)
 – น้ำและน้ำเสีย
 – น้ำใต้ดินและดิน
 – กากอุตสาหกรรม

การตรวจวัดและทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

    บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ดำเนินการตรวจวัดและทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โดยอ้างอิงวิธีการตามมาตรฐานสากล

การจัดทำรายงานและกฏหมายด้านสิ่งแวดล้อม

   ให้บริการงานในส่วนของการจัดทำรายงานการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน แก้ไข
และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor EIA)
ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยเป็น       งานบริการเพิ่มเติมจากงานตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ

กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการ

   บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด มีกลุ่มลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการ ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรม
ท่าเรือ โรงแรม โรงพยาบาล และงานราชการ เป็นต้น