การตรวจวิเคราะห์

การตรวจวัดและวิเคราะห์สารเคมีอันตรายฯ
ระดับความร้อน แสงสว่าง และ เสียง

    บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ได้รับใบอนุญาตจากกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาต ให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2564 จำนวน 5 รายการ

– ใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายฯ เลขที่ 0201-03-2564-0008
– ใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายฯ เลขที่ 0202-03-2564-0005
– ใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน เลขที่ 0401-03-2564-0009
– ใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับแสงสว่าง เลขที่ 0402-03-2564-0009
– ใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับเสียง เลขที่ 0403-03-2564-0009

ห้องปฏิบัติการทดสอบ

   ห้องปฏิบัติการ บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขทะเบียน ว-003 และได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) และจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ (บร.) ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้
 – อากาศ (บรรยากาศ, พื้นที่ทำงาน, ปล่องระบาย)
 – น้ำและน้ำเสีย
 – น้ำใต้ดินและดิน
 – กากอุตสาหกรรม

การตรวจวัดและทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

    บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ดำเนินการตรวจวัดและทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยอ้างอิงวิธีการตามมาตรฐานสากล

การจัดทำรายงานและกฏหมายด้านสิ่งแวดล้อม

   ให้บริการงานในส่วนของการจัดทำรายงานการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน แก้ไข
และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor EIA) ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

   โดยเป็นงานบริการเพิ่มเติมจากงานตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ ด้วบุคลากรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ ประเภท ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการ

   บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด มีกลุ่มลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการ ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรม
ท่าเรือ โรงแรม โรงพยาบาล และงานราชการ เป็นต้น