ห้องปฏิบัติการทดสอบและเครื่องมือตรวจวิเคราะห์

ห้องปฏิบัติการทดสอบ

  บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง1992 จำกัด มีห้องปฏิบัติการทดสอบ 3 สาขา

เพื่อรองรับการให้บริการการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม

ห้องปฏิบัติการทดสอบสาขาศรีราชา

ห้องปฏิบัติการทดสอบสาขาภูเก็ต

ห้องปฏิบัติการทดสอบสาขากบินทร์บุรี

เครื่องมือตรวจวิเคราะห์

เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ บริษัทฯ มีเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพสูง เช่น

UV-Visible Spectrophotometer

Atomic Absorption Spectrophotometer ,AAS

Inductively Coupled Plasma Optical EmissionSpectrometer ,ICP -OES

Gas Chromatograph Mass Spectrometer,GC-MS

Gas Chromatography, GC

Ion Chromatography, IC