สารเคมีและปุ๋ยชีวภาพ

จำหน่ายสารเคมีและปุ๋ยชีวภาพ

     จำหน่ายผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพน้ำ ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่ผ่านการคัดเลือก ทดสอบประสิทธิภาพและการเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อเฉพาะสูตรด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพที่ทันสมัย ให้เป็นเชื้อบริสุทธิ์ มีความเข้มข้นสูง

สารเคมี

         จัดหาสารเคมี ที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย และ ระบบผลิตน้ำประปา ตลอดจน สารเคมีต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต ภายในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้บริการแก่โรงงานและหน่วยงานต่างๆ ได้แก่
♦ จำหน่ายสารเคมี
♦ สารเคมีน้ำ
♦ สารเคมีผง

ปุ๋ยชีวภาพ

     จำหน่ายผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพน้ำ ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่ผ่านการคัดเลือก ทดสอบประสิทธิภาพและการเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อเฉพาะสูตรด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพที่ทันสมัย ให้เป็นเชื้อบริสุทธิ์ มีความเข้มข้นสูง
♦ จำหน่ายปุ๋ยชีวภาพ
♦ คุณสมบัติทั่วไปของปุ๋ยชีวภาพ
♦ คุณสมบัติของปุ่ยชีวภาพสำหรับหญ้า

ใบอนุญาต

   บริษัทฯ ได้ให้บริการงานด้านสารเคมีและปุ๋ยชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีใบอนุญาตขายปุ๋ยชีวภาพ ภายใต้หน่วยงานของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และ ได้ดำเนินงานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการ

   บริษัทฯ ได้ให้บริการงานด้านสารเคมีและปุ๋ยชีวภาพอย่างปลอดภัยตั้งแต่ต้นทางจนกระทั่งปลายทางและมีการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีมาอย่างต่อเนื่องภายใต้หน่วยงานของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และ ได้ดำเนินงานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
♦ ลูกค้าสารเคมี
♦ ลูกค้าปุ๋ยชีวภาพ