ภารกิจหลัก

ภารกิจหลัก

ภารกิจหลักของบริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ที่ได้กำหนดไว้ เพื่อตอบสนองต่อการให้บริการด้านสิ่งแวดล้อม มีดังนี้

จัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ ทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย และน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน และให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ เพื่อนำผลไปวิเคราะห์แนวทางการควบคุม และกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม

ดำเนินการด้านที่ปรึกษาเพื่อการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ของสวนอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ดำเนินการออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงระบบบำบัดมลพิษ และระบบผลิตน้ำประปา ให้กับโรงงาน      สวนอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการต่างๆ เพื่อให้สามารถจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดำเนินการควบคุมและบำรุงรักษาระบบบำบัดมลพิษ เช่นระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบผลิตน้ำประปาส่วนกลางของสวนอุตสาหกรรม และโรงงานเพื่อให้ระบบต่างๆ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จำหน่ายสารเคมีและปุ๋ยชีวภาพ ที่ใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม 

วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีโดยใช้โอโซน เพื่อให้การจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น