การรับรองระบบมาตรฐาน

หนังสืออนุญาตและการรับรองระบบมาตรฐาน

หนังสืออนุญาตและการรับรองระบบมาตรฐาน

ได้รับหนังสือจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็น   ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษประเภทบริษัทที่ปรึกษา   และเป็น   ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เอกชน   ที่ ชลบุรี  ปราจีนบุรี และ ภูเก็ต

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ให้เป็น บริษัทที่ปรึกษาไทย ที่ให้บริการในฐานะที่ปรึกษาสาขาสิ่งแวดล้อมและสาขาการประปาและสุขาภิบาล

ได้รับการรับรอง ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001, ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และ ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ISO 45001 จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ได้รับการรับรอง ระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (บร.)

ได้รับหนังสืออนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  จากสำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง

ได้รับหนังสือ อนุญาตจำหน่ายปุ๋ย จากกรมวิชาการเกษตร