การรับรองระบบมาตรฐาน

หนังสืออนุญาตและการรับรองระบบมาตรฐาน

ได้รับหนังสือจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็น   ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษประเภทบริษัทที่ปรึกษา   และเป็น   ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เอกชน   ที่ ชลบุรี  ปราจีนบุรี และ ภูเก็ต

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ให้เป็น บริษัทที่ปรึกษาไทย ที่ให้บริการในฐานะที่ปรึกษาสาขาสิ่งแวดล้อมและสาขาการประปาและสุขาภิบาล

ได้รับการรับรอง ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001, ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และ ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ISO 45001 จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ได้รับการรับรอง ระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (บร.)

ได้รับหนังสืออนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  จากสำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง

ได้รับหนังสือ อนุญาตจำหน่ายปุ๋ย จากกรมวิชาการเกษตร

ได้รับใบอนุญาต  ผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์  จากกองความปลอดภัยแรงงาน  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2564 จำนวน 5 รายการ

     ใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายฯ เลขที่ 0201-03-2564-0008

     ใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายฯ เลขที่ 0202-03-2564-0005

     ใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน เลขที่ 0401-03-2564-0009

     ใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับแสงสว่าง เลขที่ 0402-03-2564-0009

     ใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับเสียง เลขที่ 0403-03-2564-0009