ข่าวสาร

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Eastern Thai Consulting 1992 Co.,Ltd. 

ได้รับใบอนุญาตให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สารเคมีอันตรายฯ ความร้อน แสงสว่าง และ เสียง 

วันที่ 30 ธันวาคม 2564

           ได้รับใบอนุญาตจากกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาต ให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2564 จำนวน 5 รายการ

           ใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายฯ เลขที่ 0201-03-2564-0008

           ใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายฯ เลขที่ 0202-03-2564-0005

           ใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน เลขที่ 0401-03-2564-0009

           ใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับแสงสว่าง เลขที่ 0402-03-2564-0009

           ใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับเสียง เลขที่ 0403-03-2564-0009

พิธีไหว้เจ้าเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2565

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

ทำบุญวันครบรอบ 28 ปี บริษัท

วันที่ 22 ตุลาคม 2563

           ทำบุญวันครบรอบ 28 ปี บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

พิธีสักการะองค์ท้าวมหาพรหม และพิธีทำความเคารพรูปเหมือน ดร.เทียม  โชควัฒนา

วันที่ 20 ตุลาคม 2563

           ร่วมพิธีสักการะองค์ท้าวมหาพรหม และพิธีทำความเคารพรูปเหมือน ดร.เทียม  โชควัฒนา ประจำปี 2563