การจัดทำรายงานและกฏหมายด้านสิ่งแวดล้อม

การจัดทำรายงานและกฏหมายด้านสิ่งแวดล้อม

การจัดทำรายงานและกฏหมายด้านสิ่งแวดล้อม

             บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ให้บริการงานในส่วนของการจัดทำรายงานการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor EIA) ตามพ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยเป็นงานบริการเพิ่มเติมจากงานตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าให้ความไว้วางใจและใช้บริการกว่า 80 โครงการ ทั้งกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรมที่พักอาศัย ตลอดจนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
             รายงานการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Compliance Audit) คือ รายงานการตรวจสอบเพื่อประเมินการปฏิบัติในการจัดการ ควบคุม
ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ของบริษัทหรือองค์กรนั้นๆ ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งว่ามีความครบถ้วน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ข้อกำหนดทางกฎหมาย และ/หรือนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดโดยหน่วยงานราชการ สถาบันทางวิชาการ และของแต่ละบริษัทหรือองค์กรนั้นๆ มากน้อยเพียงใด โดยวิธีการตรวจสอบจากเอกสารหลักฐาน การสังเกต การสัมภาษณ์ และอื่นๆอย่างเป็นระบบ
             การจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของบริษัทหรือองค์กรนั้นๆ มาดำเนินการจัดทำให้อยู่ในรูปของแผนที่เพื่อให้ภาพโดยรวมของโครงการได้อย่างชัดเจน

             บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ให้บริการงานในส่วนของการจัดทำรายงานการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor EIA) ตามพ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยเป็นงานบริการเพิ่มเติมจากงานตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าให้ความไว้วางใจและใช้บริการกว่า 80 โครงการ ทั้งกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรมที่พักอาศัย ตลอดจนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
             รายงานการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Compliance Audit) คือ รายงานการตรวจสอบเพื่อประเมินการปฏิบัติในการจัดการ ควบคุม
ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ของบริษัทหรือองค์กรนั้นๆ ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งว่ามีความครบถ้วน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ข้อกำหนดทางกฎหมาย และ/หรือนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดโดยหน่วยงานราชการ สถาบันทางวิชาการ และของแต่ละบริษัทหรือองค์กรนั้นๆ มากน้อยเพียงใด โดยวิธีการตรวจสอบจากเอกสารหลักฐาน การสังเกต การสัมภาษณ์ และอื่นๆอย่างเป็นระบบ
             การจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของบริษัทหรือองค์กรนั้นๆ มาดำเนินการจัดทำให้อยู่ในรูปของแผนที่เพื่อให้ภาพโดยรวมของโครงการได้อย่างชัดเจน

กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

1. การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย

1. การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย

● ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม. เรื่อง กําหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน. พ.ศ. 2549

● ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม. เรื่อง กําหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2547

● ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิตแก้วและกระจก พ.ศ. 2555

● ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง เอาขยะมูลฝอย พ.ศ.2553 ลงมาต่อสุดท้าย จากขยะมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2546

● ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย พ.ศ. 2553

2. การตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย

2. ตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย

3. การตรวจวัดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

3. การตรวจวัดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

4. การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง , น้ำประปา

4. การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง , น้ำประปา

5. การตรวจวัดคุณภาพการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน

5. การตรวจวัดคุณภาพการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน

6. การตรวจวัดกากอุตสาหกรรม

6. การตรวจวัดกากอุตสาหกรรม